Öppen utbildning

Hållbara Underhållsstrategier

En hållbar underhållsstrategi med ett nytt sätt att tänka och förverkliga samverkan som klarar kundernas behov bättre, snabbare och effektivare än vad konkurrenterna förmår. Där ledarna samverkar vid utveckling av en övergripande vision och principer för sättet att bedriva verksamheten och en strategi som ger stöd till transformationen. Det handlar om att vidareutveckla hela organisationen till en högre nivå av kundnytta och effektivitet, med hjälp av en i branschen överlägsen ”kunskapsorganisation”.

Efter genomförd kurs skall deltagaren ha kunskaper och insikt i principer för hur ett värdeskapande underhåll kan se ut, som stödjer den grundläggande lean-idén om slöserieliminering. Vidare skall grundläggande färdigheter ges för att i den egna verksamheten kunna lägga upp en hållbar underhållsstrategi, med tydlig koppling till underhållsmål och prestationsmätning, samt hur ekonomiska prestationsmått och nyckeltal kan tas fram för att styra underhållsverksamhet. Genom tillämpande av operativ målstyrning, kreativitetsutveckling och fokuserat förbättringsarbete får kursdeltagarna en fördjupad insikt i hur man kan skräddarsy ett underhållsprogram anpassat till den egna verksamheten. Deltagarna erhåller vidare kunskaper och färdigheter inom arbetssätt och metodik för coachande ledarskap och förändringsledning.

Pris 55 000 kronor + moms
Medlemmar i SMGC betalar 50 000 kronor + moms.

                         

Kursens organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar och spel (ca 80h), litteraturuppgifter och projekt (ca 80h) och övrigt eget arbete (ca 40h). Den lärarledda undervisningen är fördelad på 3 tillfällen á 3 dagar med 4-6 veckors mellanrum, samt en avslutande träff för redovisning av projektarbeten (1 dag). Mellan tillfällena genomförs obligatoriska delar i projektet, samt litteraturuppgifter.

Kursen är upplagd för att deltagarna ska ges utrymme att lära av varandra, samt att möjliggöra ett nätverk för utbyte av idéer under och efter utbildningen. Kursen ska dels ge ett bidrag till individens utveckling och dels ett bidrag till verksamhetens utveckling genom återrapportering av kursens projektarbete. I kursen ingår företagsbesök i syfte att studera ”Best practise”.

PROJEKTARBETSUPPGIFT
Under kursen skall deltagaren självständigt genomföra ett större arbete som leder fram till förslag till förbättringar av hela eller valda delar av underhållsverksamheten vid sitt företag i enlighet med BP/WCM. Arbetsuppgiften skall utgå från problemställningar och behov i den egna underhållsverksamheten. De processer och aktiviteter i företaget som påverkar underhållsbehov och underhållets utformning skall beröras i arbetet. Arbetet skall presenteras för företagsledningen.  Deltagarna inbjuds att medverka i en ”alumni funktion” efter avslutad kurs, där fortsatt utbyte sker genom årligen återkommande träffar. En återsamling genomförs efter ca 1 år där kursdeltagarna presenterar resultaten av arbetet, sina erfarenheter och nästa steg.

Modul 1: Framtagning av en hållbar underhållsstrategi

Syftet med modulen är att lägga grunden för en hållbar underhållsstrategi som möjliggör och bidrar till effektiva och hållbara produktionssystem. Modulen ska lägga grunden för att göra rätt saker i syfte att få ledningens support att realisera en hållbar underhållsstrategi.

Modulen syftar till att ge deltagarna kunskaper och färdigheter inom

  1. Framtagning av en hållbar underhållsstrategi
  2. Koppling mellan företagsstrategi, underhållsstrategi, underhållsmål och prestationsmätning
  3. Hur ekonomiska mål och nyckeltal och ekonomiska prestationsmått kan tas fram för att styra underhållsverksamhet
  4. Arbetssätt och metodik för ekonomisk och strategisk analys

 

Modul 2: Att genomföra en hållbar underhållsstrategi

Syftet med modulen är att lägga grunder för att göra rätt från början genom faktabaserade beslut, samt att presentera metoder för att skapa förståelse för underhållets påverkan på säkerhet (arbetsförhållanden, miljö), kvalitet, leveranssäkerhet och effektivitet. Ett långsiktigt hållbart underhåll bygger på förmågan att kunna använda utrustningen effektivt och säkert samtidigt som slöserier och förluster elimineras. Det bygger på en hög proaktivitet som kan uppnås genom tillämpande av operativ målstyrning, kreativitetsutveckling och fokuserat förbättringsarbete.

Modul 3: Ledarskap för en hållbar underhållsstrategi

Modulen syftar till att ge deltagarna kunskaper och färdigheter för att kunna engagera och motivera medarbetare och partners att tillsammans genomföra en hållbar underhållsstrategi. Modulen behandlar arbetssätt och metodik för coachande ledarskap, exempelvis; Visuell planering och styrning – och hur man kan använda visuell planering i praktiken för att identifiera och lösa problem på planeringsstadiet; Daglig styrning och uppföljning av den dagliga verksamheten; Förbättringsmetodik, lärande – A3 & PDCA genom effektiv problemlösning. Vidare syftar avsnittet att ge deltagarna kunskaper i förändringsledning och att sälja in och förankra budskapet.

Introduktion från programansvarig

Hans Löfsten är professor i Teknikens ekonomiska analys vid Chalmers tekniska högskola. Området inkluderar utvecklandet av metoder och modeller för att strukturera och analysera beslutsproblem och resursallokering på både företags- som branschnivå.

Inom industrin pågår en ständig vidareutveckling under vilken det även skett några rejäla paradigmskiften. Från en epok dominerad av industriell hantverksproduktion utvecklades massproduktion som sedan har följts av logik och principer för en lean produktion. Företag i varje epok kan visa upp karaktäriska skillnader i ledningsprinciper, strategier, system och metoder. En grundläggande princip i Lean är utveckling av produkternas värdeflöden med kundorderstyrd produktion Just-In-Time, där ständiga förbättringar och reduktion av olika typer av slöserier åstadkoms genom medarbetarnas engagemang och kunnande.

Dagens moderna produktionssystem innebär samtidigt ökade krav på att minska sårbarheten för störningar och nå stabila processer. Ett bra och fungerande underhåll är en betydande faktor för att skapa denna stabilitet. Ett sämre utfört underhåll kan förutom produktivitetsproblem också innebära en säkerhetsrisk, risk för utsläpp och miljöpåverkan, negativ påverkan på så väl fysisk som psykosocial arbetsmiljö samt ett högt resursslöseri. De direkta kostnaderna för underhåll utgör i många industrier en betydande del av tillverkningskostnaden. En ofta använd uppskattning ligger mellan 15 till 40 % för tillverkningsindustrin. I Tyngre industrier som process- och gruvindustrier kan underhållskostnaden vara den dominerande kostnaden.

Det finns således flera skäl till att lära sig hur man kan bedriva en långsiktig hållbar underhållsstrategi och därmed hur man kan använda produktionsresurserna effektivare. På senare tid så har det lanserats flera olika typer av underhållskoncept och -strategier med olika angreppssätt och fokusering. Vissa av dem är centrerade kring teknologier, t ex tillståndskontroll och andra är kostnads eller organisatoriskt inriktade. Med Toyota som pionjär i den senaste industriella epoken och fortfarande det mest föredömliga exemplet, har även fokus börjat riktas mot betydelsen av en proaktiv underhållsstrategi.

 

Programfakultet

Anders Källström, Ordförande SMGC
Anders Källström är ekon dr och ordförande i SMGC. Anders har en bakgrund som företagsledare i bland Transatlantic, Västsvenska Handelskammaren och i konsultbranschen. Som forskare har Anders intresserat sig för en rad frågeställningar med inriktning mot svenskt management. Anders har länge också varit en flitig debattör i våra medier. 

Örjan Ljungberg, Vice President Solving Efeso AB
Örjan Ljungberg, har drivit många större förändringsprojekt i Nordiska företag där underhållsverksamheten har kopplats samman med företagens strategiska mål för en hållbar utveckling. Tidigare har Örjan forskat om underhållets betydelse för säkerhet, produktivitet och kvalitet. Inom underhållsorganisationerna finns en stor del av den kompetens som behövs för en omställning till en hållbar industri. Detta är en outnyttjad resurs som bara väntar på att användas. Genom att fokusera på hållbarhetsfrågorna så som miljö, säkerhet, kvalitet & leveranssäkerhet kan underhållsorganisationen bana vägen för den framtida konkurrenskraften och lönsamheten, säger Örjan Ljungberg VP på Solving Efeso AB.

Ulf Sandberg, Högskolan Väst
Ulf Sandberg arbetar som forskare och lärare på Högskolan Väst. Han har varit Universitetslektor i Systemteknik och Verkstadsteknisk Automatisering vid KTH och Chalmers och doktorerade 1995 med en avhandling om samtidig kvalitets- och underhållstyrning.  De metoder som utvecklades tillämpades på Volvo Personvagnar och inom  Maintech Industripartner för att affärsmässigt utveckla underhållsverksamheterna i  flera industriföretag. Några av Ulfs många käpphästar är att skapa bättre förutsättningar för underhåll genom ökad samverkan med leverantörer, bättre kravställning i samband med projekt och inköp och framförallt en mer sanningsenlig ekonomisk redovisning och styrning baserad på kunskap istället för finansiell nyckfullhet och tyckande.

Torbjörn Ylipää, Tekniklektor Chalmers tekniska högskola

Torbjörn Ylipää arbetar sedan 1992 som forskare och lärare vid Chalmers tekniska högskola. Han är civilingenjör från Industriell ekonomi och teknologie licenciat med titel ”High-Reliability Manufacturing Systems”. Förutom forskning och undervisning inom underhållsområdet så har han arbetat som konsult i ett flertal underhållsprojekt samt varit frekvent föreläsare i underhållskurser och -konferenser. Under ett flertal år var Torbjörn ordförande vid föreningen för underhållsteknink, UTEKs vetenskapliga råd.

 


Kontaktperson

Önskar du ytterligare information, vänligen kontakta Dan Carlsson.

Telefon: +46 31 772 42 00
Mobil: +46 730 346285
E-post: dan.carlsson@chalmers.se

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till åtta veckor innan starten för programmet/kursen. Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:

  • 0-2 veckor innan starten för programmet/kursen: 100% av program-/kursavgiften
  • 2-4 veckor innan starten för programmet/kursen: 50% av program-/kursavgiften
  • 4-8 veckor innan starten för programmet/kursen: 25% av program-/kursavgiften. För kurser inom Sjöfart: 0% av program-/kursavgiften

Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.